Op je gemak bij mensen en Hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijkse leven ? Confident & @ease, (at) ease around people and How can I apply this in My Daily Life ?

Op je gemak bij mensen:  

Denk aan de laatste keer dat je verlegen was. wat voelde je toen in je lichaam? 

( Is er iemand waarbij je je minder op je gemak voelt ? bv. interactie met gezagdragers, gesprekken aangaan met ... )

Stel jezelf een situatie voor, in gedachte, beeld je in ... , jij en die andere mens(en) en zie het allemaal in gedachte op uw computerscherm.  Bedenk maar een heel groot scherm  met icoontjes, menu-balkjes,  een muiscursor en een prullenbakje ... ) en zie die andere mens(en) en jezelf op dat scherm.

Kijk nu waar die andere mens(en) op het scherm staan, kijk waar jij staat op het scherm: Wat ben je aan het doen? Wat draag je ? Hoe zie je eruit ? Wat denk je ? Hoe voel je je ? Wat hoor je ? Is er muziek? Wie zijn die andere mensen? Waar zijn ze mee bezig ? Hoe zien ze eruit ? Wat denken ze? Hoe voelen zij zich ? Welke kleren dragen ze? Wat zeggen ze ? 

 

Selecteer met je muis die andere mens(en), teken er een lijntje om en pas grootte aan, verklein de afbeelding, zoals in een tekenprogramma, of zoals het vergroten of verkleinen van een afbeelding in Word of Paint .... Maak de andere mens(en) kleiner. Ooghoogte lager dan jouw ogen. En sleep de afbeelding naar de zijkant. En in de verte (3D).

Selecteer met de muis nu uzelf, maak de afbeelding groter en helderder, plaats er meer kleur in, breng de afbeelding naar de voorgrond (3D), maak het glimlachend en met een zonnetje op jezelf . Breng beweging in het beeld. Sleep jezelf in het midden. Doe er een muziekje bij. Neem een ​​toverstaf van een fee en strooi magie over jezelf. En als het goed is, ... je kunt het later nog wijzigen. Bewaar het en ....

Open je ogen.

Hoe ziet dit eruit en hoe voelt het anders ? !

Wat zeg je tegen jezelf !

en vul onderaan een stem in, optioneel.

Rating: 5 sterren
2 stemmen

Was de oefening gemakkelijk ?

Remember the last time you were shy. what did you feel in your body then?

(Is there someone with whom you feel less at ease ?)

Imagine a situation, in thought, imagine ..., you and that other person (s) and see it all in thought on your computer screen. (Think of a very large screen with icons, a menu bar, a mouse cursor and a trash can ...) and see those other people and yourself on that screen.

Now look where those other people are on the screen, look where you are on the screen: What are you doing? What are you wearing ? What do you look like ? What do you think ? How do you feel ? What do you hear ? Is there music? Who are those other people? What are they doing? How do they look like ? What are they thinking How do they feel? What clothes do they wear? What do they say ?

 

Select those other people with your mouse, make a line around them and adjust the size, resize the image, like in a drawing program, or like resizing an image in Word or Paint .... Create the other people smaller. And drag the image to the side. And in the distance (3D).

Now select yourself with the mouse, make the image larger and brighter, place more color in it, bring the image to the foreground (3D), make it smiling and with a sun on yourself. Drag yourself in the middle. Add some music. Take a magic wand from a fairy and sprinkle magic on yourself. And if all goes well, you can change it later. Save it and ....

Open your eyes.

What does this look like and how does it feel differently? !

What do you say to yourself!